• จำนวนผลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทยในฐานข้อมูลทั้งหมดรวม 993 เรื่อง

 • ภาษาไทยจำนวน 0 เรื่อง

 • ภาษาอังกฤษจำนวน 176 เรื่อง

 • แสดงข้อมูลเรียงตามปี

 • แสดงข้อมูลเรียงตามหมวด

  1. พันธุกรรม - พ่อแม่พันธุ์กุ้ง, ชีววิทยาของกุ้ง, และพลวัตรประชากร

  2. การเพาะเลี้ยง - การจัดการ, อาหาร, และสิ่งแวดล้อม

  3. โรค - ยา - สารเคมี - เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรค ยา และสารเคมี, สารตกค้าง, ฮอร์โมน, ภูมิคุ้มกัน - วัคซีน และ Probiotic

  4. การแปรรูป - การเก็บรักษา, การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือ, และภูมิปัญญาชาวบ้าน

  5. เศรษฐกิจ - สังคม, กฎหมาย - การค้าระหว่างประเทศ, และการตลาด - มาตรฐานการส่งออก